Система прийому для переміщених українців в Еро / Dispositif d'accueil dans l'Hérault

системи прийому переміщених українців в Еро/Dispositif d'accueil dans l'Hérault

 
 
Drapeaux ukrainien pour le site internet

Оновлення системи прийому переміщених українців в Еро

 

> Livret d'accueil ressortissants ukrainiens - format : PDF sauvegarder le fichiersauvegarder le fichier - 0,50 Mb

> Livret d'accueil ressortissants ukrainiens - format : PDF sauvegarder le fichiersauvegarder le fichier - 0,50 Mb

Переміщені українці які прибувають власним транспортом, індивідуальним транспортом чи громадським транспортом. Багатьох із них радо зустрічають близькі люди або безпосередньо в муніципалітетах опікуються громади та громадяни, які запропонували житло.

Відповідний прийом для переміщених українців, які не мали місцевих зв’язків, було швидко організовано завдяки мобілізації громад та асоціацій під координацією Префектури Еро.

 Прийом з екстреної допомоги у 2 центрах, обладнаних системою «єдине вікно».

Заінтересовані муніципалітети надали і організували  два центри екстреного прийому, розташовані в Монпельє* та Безьє**. Ці місця є місцем первинного прийому та орієнтації для нових прибулих.

* Гімназія Монпельє Олімпія: проспект Жака Картьє, біля трамвайної зупинки Лінія 1 – Place de l’Europe

** Конференц-центр Безьє: авеню Сен-Санс, 29

Прийом і розміщення в надзвичайних ситуаціях надаються асоціаціями цивільної безпеки (Croix Rouge 34 в Монпельє та Protection Civile 34 в Безьє). Психологічну допомогу надають волонтери відділу невідкладної медико-психологічної допомоги (CUMP 34).

Також інші учасники надають свої послуги в рамках «єдиного вікна»:

- Переклад та підтримка асоціаціями SOS Montpellier Ukraine, Gammes та Singa;

- Вручення префектурою запрошень для видачі дозволу на тимчасове проживання (тимчасова охорона).

Зараз у гімназії «Олімпія» присутні 60 осіб (на 80 місць). Палац конгресів у Безьє в основному вітає людей які проїжджають транзитом.

Орієнтація, на другому рівні, на колективне житло чи постійне житло

Сім'ї, які прибувають до одного з двох пунктів екстреного прийому, направляються в наступні дні (після медико-соціальної оцінки, проведеної асоціаціями цивільної безпеки після їх прибуття): або безпосередньо до приватних осіб, або їм надається житло місцевою владою.

Проживання під назвою «колективний прийом» пропонується в CCAS EDF в Cap d’Agde. Ця ділянка розрахована на 140 осіб, зі спроможністю розширення на 216 місць у бунгало. Переміщені українці зможуть залишитися там кілька тижнів, щоб стабілізувати своє становище, перш ніж їх направлятимуть на більш постійне проживання.

Незабаром в Еро відкриються нові колективні центри.

• Потреби у постійному житлі

Особи, які зголосилися прийняти переселенців, запрошуються на сайт  https://parrainage.refugies.info/ .  Усіма  заявками  займається довідкова асоціація Singa, якій доручила префектура Еро налагодити контакт із волонтерами та переміщеними особами.

Муніципалітетам та EPCI міста Еро також пропонується перерахувати муніципальні та міжмуніципальні житла, доступні за допомогою онлайн-процедури, доступні на цьому самому порталі.

Корисні та офіційні сайти для інформації:

-www.herault.gouv.fr → Організація прийому в Еро та адміністративні процедури з префектурою для отримання тимчасового захисту

- https://parrainage.refugies.info/ → Інформація щодо прав та прийому переміщених осіб; поради щодо проведення акцій солідарності

-www.gouvernement.fr/info-ukraine → Доступ до офіційної державної інформації

- www.interieur.gouv.fr → Статус і права осіб, які прибувають з України

- www.diplomatie.gouv.fr  → Для компаній, які бажають фінансово допомогти Україні.

Drapeux Francais pour le site internet

Dispositif d'accueil des déplacés ukrainiens dans l'Hérault

> Livret d'accueil ressortissants ukrainiens - format : PDF sauvegarder le fichiersauvegarder le fichier - 0,50 Mb

Les déplacés ukrainiens arrivent par leurs propres moyens, en véhicule individuel ou en transport collectif. Nombre d’entre eux sont accueillis par des proches, ou directement pris en charge dans les communes par les collectivités et les citoyens qui ont proposé des logements.

Un accueil adapté pour les déplacés ukrainiens ne disposant pas d’attaches locales s’est rapidement mis en place grâce à la mobilisation des collectivités, des associations sous la coordination du préfet de l’Hérault.

  • Un accueil d’urgence dans 2 centres équipés d’un guichet unique

Deux centres d’accueil d’urgence situés à Montpellier* et Béziers** sont mis à disposition et équipés par les communes concernées. Ces sites constituent un espace de premier accueil et d’orientation pour les nouveaux arrivants.

* Gymnase Olympie de Montpellier : avenue Jacques Cartier, à proximité de l’arrêt de tram Ligne 1 – Place de l’Europe

** Palais des Congrès de Béziers : 29 avenue Saint-Saens

L’accueil et l’hébergement d’urgence sont assurés par les associations agréées de sécurité civile (Croix Rouge 34 à Montpellier, et Protection Civile 34 à Béziers). Une prise en charge psychologique est proposée par les bénévoles de la cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP 34).

D’autres acteurs assurent depuis ce jour une présence au sein d’un guichet unique :

-          Interprétariat, accompagnement et orientation réalisés par les associations SOS Montpellier Ukraine, Gammes et Singa ;

-          Remise des convocations pour la délivrance des autorisations provisoires de séjour (protection temporaire) par la préfecture.

Actuellement 60 personnes sont présentes au gymnase Olympie (pour une capacité de 80 places). Le site du Palais des Congrès de Béziers accueille principalement des personnes en transit.

  • Une orientation, en second niveau, vers de l’hébergement collectif ou des logements pérennes

Les familles se présentant dans l'un de deux centres d'accueil d'urgence sont orientées les jours suivants (après une évaluation médico-sociale effectuée à leur arrivée par les associations de sécurité civile) : soit directement chez des particuliers ou dans des logements mis à disposition par des collectivités, soit vers des dispositifs collectifs.

Un hébergement dit « d’accueil collectif » est proposé au CCAS EDF du Cap d’Agde. Ce site accueille 140 personnes, pour une capacité s’élevant à 216 places en bungalows. Les déplacés ukrainiens pourront y séjourner pendant quelques semaines, afin de stabiliser leurs situations, avant une orientation vers des solutions d’hébergements plus pérennes.

De nouveaux centres collectifs ouvriront prochainement dans l’Hérault.

  • Des besoins en hébergements pérennes

Les particuliers volontaires pour héberger des déplacés ukrainiens sont invités à se signaler auprès de la plateforme https://parrainage.refugies.info/  . Ces derniers seront directement contactés par l'association référente Singa, structure missionnée par le préfet de l’Hérault pour mettre en relation les accueillants volontaires et les personnes déplacées.

Les communes et EPCI de l’Hérault sont également invités à recenser les hébergements communaux et intercommunaux disponibles via une procédure en ligne accessible depuis ce même portail.

Les sites utiles et officiels pour s’informer :

-          www.herault.gouv.fr → Modalités d’accueil dans l’Hérault et les démarches administratives auprès de la préfecture pour l’obtention de la protection temporaire

-          https://parrainage.refugies.info/ → Informations relatives aux droits et à l’accueil des personnes déplacées ; conseils pour la réalisation d’actions de solidarité

-          www.gouvernement.fr/info-ukraine → Accès aux informations officielles du Gouvernement

-          www.interieur.gouv.fr → Statuts et droits des personnes arrivées d’Ukraine 

-          www.diplomatie.gouv.fr (rubriques action humanitaire d’urgence > fonds de concours) → pour les entreprises souhaitant aider financièrement l’Ukraine.